Foto:

Comité Geen industrie Elsenerbeek: 'Huidige locatiestudie ontoereikend'

  Nieuwsflits

Rijssen - Comité ‘Geen industrie Elsenerbeek’ heeft een brief geschreven aan de fracties van de gemeente Rijssen-Holten. “Hiermee willen wij graag reageren op hetgeen besproken is in de commissievergadering van 10 september,” geeft Gert-Jan Geerling van het comité aan. “Het doet ons goed om te horen dat de maatschappelijke onrust die de vestiging van het voorkeursrecht heeft veroorzaakt wordt gehoord en terdege zal worden meegewogen in de besluitvorming.”

De brief gaat verder: “Anderzijds hebben wij ook met de nodige zorgen naar aanleiding van hetgeen in de commissievergadering is besproken. Hoezeer ook meermalen is aangegeven dat het bestendigen van de WVG geen carte blanche is, blijft de trein wel rijden. Wij hadden als comité gehoopt dat de mening van de PvdA ook bij de andere partijen leefde. Namelijk dat de locatie bij de Elsenerbeek simpelweg niet geschikt voor industrieontwikkeling, dat daarmee het voorkeursrecht kan worden opgeheven en dat naar een andere locatie gezocht dient te worden. Vooralsnog blijft de focus uitsluitend op mogelijke uitbreiding industrie binnen de kern Rijssen en dan specifiek voor het gebied Elsenerbeek. Dit temeer omdat alleen voorkeursrecht wordt gelegd op dit gebied. De door ons voorgestelde regionale aanpak hebben wij helaas nog niet terug gehoord in het debat.”

Wat het comité betreft, is namelijk de huidige locatiestudie ontoereikend omdat deze (zo heeft men uit het debat begrepen) alleen de mogelijkheden binnen de kern Rijssen heeft onderzocht.

“Daarmee verkrijgt de raad een onvolledig beeld om te kunnen bepalen welke locatie het meest geschikt is omdat de regionale mogelijkheden simpelweg niet zijn onderzocht en dus ook niet in het rapport zullen zijn opgenomen. De raad moet dus niet (al dan niet in beslotenheid) besluiten willen nemen op basis van deze te beperkte locatiestudie. Wij adviseren u derhalve de opdracht aan het college van B&W te geven om een regionale studie uit te voeren alvorens verder over geschikte locaties uitbreiding industrie te willen spreken.”

De raad wordt volgens het comité door deze beperkte locatiestudie wel degelijk meegezogen tot besluitvorming over uitbreiding industrie bij Elsenerbeek. Want dat uit deze studie blijkt dat deze locatie het meest geschikt is, is door het vestigen van het voorkeursrecht wel duidelijk. “Wij zijn van mening dat u als fractie op dit moment een onvolledig beeld wordt aangeboden waardoor het onverantwoord is om op basis daarvan vervolgstappen te nemen en te bepalen welke locatie het meest geschikt is en om daarover vervolgens een structuurvisie te ontwikkelen.”

Daarnaast spreekt de wethouder in de commissievergadering dat hij een open en transparant proces voorstaat maar dat staat volgens Geerling wel haaks op het voorstel om een besloten vergadering over de locatiestudie te houden. “En is wat ons betreft het verkeerde signaal richting de burger.”

“Afsluitend ons dringend advies: Het afwijken van een éénmaal ingeslagen weg is lastiger dan bij een kruispunt te bepalen of die weg überhaupt wel ingeslagen moet worden. Op dat kruispunt staan we nu. Nu moet eerst gekeken worden welke wegen naar de bestemming kunnen leiden om daarna pas te bepalen welke weg het beste kan worden ingeslagen. Ga daarom uitsluitend pas over tot besluitvorming over de (nader uit te werken) meest geschikte locatie als u een volledig regionaal beeld van de mogelijkheden is aangeboden. Dit is pas mogelijk nadat eerst een gedegen onderzoek over deze regionale mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Dat bent u, naar onze stellige overtuiging, richting uzelf en richting de burgers verplicht.”

Petitie

Het comité heeft een petitie opgesteld om zoveel mogelijk handtekeningen van medestanders op te halen.

“De plannen voor het ontwikkelen van een nieuw industrieterrein bij natuurgebied Elsenerbeek (ter hoogte van de Maisweg) dienen gestopt te worden. Dit om roofbouw op meerdere fronten te voorkomen. We vragen uw steun door middel van uw handtekening.”Wat vindt u? Mag er industrie op Elsenerbeek komen?

Nee, andere geschikte plekken binnen de gemeente moeten eerst worden bekeken. 

Ja hoor, natuur is leuk. Maar industrie gaat altijd voor. 

Nee, natuur moet daar behouden blijven. Industrie moet maar een plek buiten de gemeente gaan zoeken. 

Meer berichten