Mensen kunnen zelf ook genoeg doen om de insecten een handje te helpen, zoals het planten van insectvriendelijke bloemen in de tuin. Foto: Jolien van Gaalen.
Mensen kunnen zelf ook genoeg doen om de insecten een handje te helpen, zoals het planten van insectvriendelijke bloemen in de tuin. Foto: Jolien van Gaalen. (Foto: Jolien van Gaalen)

'Als wij ons best doen kan onze leefomgeving veel rijker worden'

  Ingezonden

door Wim Ligterink uit Rijssen

Zeer verontrustend is de afname van allerlei diersoorten, zoals vogels en veel soorten insecten (vlinders, hommels, wilde bijen, kevers enz.). Ook heel veel wilde bloemplanten van bermen, slootkanten zijn zeer zeldzaam geworden of verdwenen.

RIJSSEN - De oorzaken zijn velerlei: intensieve landbouw en veeteelt, stikstofdepositie uit landbouw, verkeer en industrie, te lage grondwaterstanden, overmatig gebruik van insecten- en onkruidverdelgers, ook nog vaak in tuin of gazon. Men zegt dan: 'Wat kan ik daar als gewone burger nou aan doen?' Meer dan men denkt.

Bedenkelijk is de grote toename van betegeling en bestrating van tuin en erf waardoor geen plaats meer is voor insectvriendelijke bloemen. Gevolg is ook sterkere afstroming van zware regenbuien naar de straat met soms onwenselijke gevolgen. Zeer belangrijk zijn bloemrijke tuinen en bermen. Tuinplanten die geliefd zijn bij insecten zijn onder meer winterakoniet, krokus, akelei, hemelsleutel, monnikskap, dovenetel, tijm, rolklaver, pinksterbloem, vingerhoedskruid, wilde marjolein, astersoorten, vlinderstruik en klimop.

Heel belangrijk zijn goed beheerde bermen en slootkanten. Sinds een jaar heeft de gemeente Rijssen-Holten een begin gemaakt met een plant- en insecten-vriendelijk beheer van bermen. We hebben daar als IVN en Milieuraad jarenlang voor gepleit bij de gemeente. Goed bermbeheer betekent dat de bermen niet meer worden geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen en zo sterke verruiging veroorzaakt met slechts enkele ruigtesoorten zoals brandnetel, ridderzuring, akkerdistel en fluitenkruid, waardoor de vroeger veel rijkere bermenflora is verstikt en verdwenen. Bij zo snel mogelijk afvoeren van het maaisel wordt de berm minder voedselrijk, waardoor wilde bloemplanten met de daarbij horende insecten weer terug kunnen komen. Dat vergt vaak wel enkele jaren. Als gemeente en wij gewone burgers ons best doen kan onze leefomgeving voor mens, dier en plant weer veel boeiender en rijker worden. Ik kijk naar buiten en zie veel zweefvliegen op de zonbeschenen winteraconieten midden februari. Zelfs een citroenvlinder. Lente!!?

Meer berichten