Foto: kees1/ Pixabay

Greun Hoolt'n: 'Plasdras aantrekkelijk voor weidevogels'

Espelo - Nu het broedseizoen voor de weidevogels bijna ten einde loopt kan Greun Hoolt’n de balans opmaken, ze kunnen voorlopig terugkijken op een succesvol weidevogeljaar. Er zijn in totaal zo’n zes koppels grutto’s met jongen gesignaleerd, ook zijn drie nesten van de wulp en zes nesten van de tureluur uitgekomen. Daarnaast tientallen nesten van de kievit.

Dit ondanks de droogte van dit voorjaar, de grond wordt dan keihard en de vogels kunnen er geen worm meer uithalen. Dit was in het buitengebied van Holten niet zo’n probleem omdat er voor het eerst stukken land vernat werden.

In de Fliermaten zijn twee gebiedjes vanaf half februari onder een laagje water van 5 tot 10 centimeter gezet, één perceel bij Jansen Menum en een andere bij Volkerink. De beide andere plasdraspercelen liggen in het Espelosebroek, op een stukje van Vitens en op een stuk land van Henk Stevens. De onder water gezette percelen bieden een aantrekkelijke biotoop voor de weidevogels om te rusten en te fourageren.

Een deel van de weidevogels is ook gaan broeden in dit gebied, daarom heeft Greun Hoolt’n er voor gezorgd dat er ook percelen kruidenrijk grasland rondom de plasdras liggen.

Deze vrijwilligersgroep voor natuur- en landschapsbeheer zorgt ook voor de contracten die de boeren met het agrarisch collectief Midden Overijssel afsluiten. Het spreekt natuurlijk voor zich dat boeren die meedoen aan weidevogelbeheer gecompenseerd moeten worden.

Op het gewone boerenland zijn de weidevogels helaas grotendeels verdwenen, deze percelen met vaak alléén engels raaigras worden goed bemest, vroeg én vaak gemaaid, waardoor de vogels geen kans krijgen om na zeven weken (vier weken broeden en drie weken opgroeien) de jonkies vliegvlug te krijgen. Als deze boeren trouwens een eerlijker prijs zouden krijgen voor hun producten zouden ze niet steeds verder hoeven te intensiveren en op te schalen. Dit laatste is vooral interessant voor de industrie er omheen én voor de supermarkten, voor de boer zelf niet.

Greun Hoolt’n hoopt daarom dat de landbouw 'natuurinclusiever' wordt, waarbij boeren minder hoeven te produceren omdat ze een hogere prijs voor hun producten krijgen. Dat geeft ruimte voor méér soortenrijkdom in het boerenland.

Verder probeert Greun Hoolt’n om de aanwezige struiken en bomen in het vanouds open weidegebied zoveel mogelijk te verwijderen. Roofvogels hebben dan géén uitkijkposten meer van waaruit ze gaan jagen.

Het zijn trouwens óók de vossen, marters en reigers die proberen om zoveel mogelijk mee te eten uit de weidevogelsnackbar. Daarom heeft de Wildbeheereenheid Holten ook twee “schadelijk wilddagen”, waarbij met name zwarte kraaien opgeruimd worden. Ook de vos wordt door de jagers kort gehouden. Greun Hoolt’n staat volledig achter dit beheer, in een dichtbevolkt land als Nederland zouden anders alléén de predatoren overblijven.

Meer berichten