Lokale uitvoering Wet sociale werkvoorziening en re-integratie

Rijssen-Holten heeft lokaal uitvoeringsplan gereed

De colleges van de zesc gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Soweco (GR Soweco) hebben 24 maart ingestemd met de nieuwe contourennotitie ‘samenwerking gemeenten binnen de lokale uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)’.

In deze notitie staan de ambities van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Zij wensen meer lokale regie op de uitvoering van de Wsw, als onderdeel van de Participatiewet.


In aansluiting daarop heeft het college van de gemeente Rijssen-Holten op 31 maart 2020 ingestemd met het inrichtings- en organisatieplan om de Wet sociale werkvoorziening lokaal uit te voeren. Het is de bedoeling de werkzaamheden Wet sociale werkvoorziening toe te voegen aan de huidige lokale uitvoering van re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die in Rijssen-Holten al wordt uitgevoerd. Voordat het lokale plan verder ingevuld kan worden, is toestemming nodig van alle gemeenteraden van de 6 gemeenten voor opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Soweco.


Lokaal uitvoeringsplan Wet sociale werkvoorzieningIn de afgelopen jaren zijn al stappen gezet in de richting van lokale uitvoering Wsw. Zo verzorgt de gemeente Rijssen-Holten al sinds 2012 het zogenaamde ‘begeleid werken’. Verder is in 2014 de groenploeg van Soweco gedetacheerd naar de gemeentelijke buitendienst. In 2019 zijn de Soweco-medewerkers van Multipack Rijssen gedetacheerd naar De Sterkerij in Rijssen.


Het lokale uitvoeringsplan is duidelijk over de manier waarop zij de Wet sociale werkvoorziening vanaf1 januari 2021 wil uitvoeren. Na opheffing van de GR Soweco komen alle sw-medewerkers rechtstreeks in dienst van de gemeente Rijssen-Holten, met behoud van hun rechtspositie op basis van de Cao SW. Voor de medewerkers in het groenonderhoud verandert er verder niets; zij behouden hun werk in de buitendienst. Ook het beschut werken blijft zoals het nu al is georganiseerd, medewerkers worden vanaf 2021 door de gemeente gedetacheerd bij De Sterkerij in Rijssen.


Geen werkplek veranderingVoor de overige sw-medewerkers die gedetacheerd zijn bij reguliere werkgevers, verandert hun werkplek ook niet. Uitgangspunt is dat alle lopende contracten worden overgenomen. Wat wel verandert, is de organisatie en begeleiding van deze detacheringen. Deze taak, die nu nog door Soweco wordt uitgevoerd, wordt ondergebracht bij het gemeentelijke re-integratieteam Participatiewet. Het college past de organisatie daarop aan.
De concrete invulling van deze functies vanaf 1 januari 2021 wordt onderdeel van de herplaatsing van Soweco-personeel, waarvoor de 6 gemeenten een sociaal plan gaan opstellen.


Inclusief werkgeverschapTenslotte heeft het college op 31 maart 2020 ingestemd met een voorstel tot invulling van het ‘inclusief werkgeverschap’ van de gemeente Rijssen-Holten. Dit voorstel vloeit voort uit de eerder genoemde detachering van de groenploeg van Soweco naar de gemeentelijke buitendienst.


Doordat géén nieuwe instroom in de Wsw meer kan plaatsvinden, wordt het aantal sw-medewerkers voortdurend kleiner. Om de uitstroom van sw-ers te compenseren is bij de buitendienst een leer-werkomgeving gecreëerd. Daarmee zijn in de afgelopen jaren diverse personen vanuit een uitkeringssituatie bij de buitendienst geplaatst. Na een proefplaatsing zijn tot nu toe 13 mensen in loondienst aangesteld en betaald via uitzendbureau Djopzz. Dit organisatiemodel is in de afgelopen maanden positief geëvalueerd. Daarbij is ook gekeken naar de gevolgen van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), waardoor inhuur via deze constructie duurder uitpakt.


Gelet op de positieve evaluatie en ter voorkoming van hogere kosten is besloten deze medewerkers aan te stellen in gemeentelijke dienst. Het college van de gemeente Rijssen-Holten geeft daarmee duidelijkheid aan de groep Djopzz-medewerkers over hun toekomst en positie. Bovendien geeft het college daarmee een duurzame invulling aan inclusief werkgeverschap door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het college wil in de totale gemeentelijke organisatie invulling gaan geven aan inclusief werkgeverschap. En doet dit nu al bijvoorbeeld door een medewerker in dienst te hebben bij de bodedienst op het gemeentehuis.


De betreffende medewerkers worden afzonderlijk geïnformeerd over dit besluit, waarna er individuele arbeidsvoorwaardengesprekken plaatsvinden.

Meer berichten