Ds. J. van Haaren.
Ds. J. van Haaren. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 95: 'Na bijna vijftig jaar kan ik me dit nog goed herinneren'

door Robert van Kralingen

Op de schouders van de nieuwe predikant rust een zware taak. Naast de preek- beurten en het onderwijs aan zo'n 500 catechisanten gebeurt het wel dat er in één week vier begrafenissen en vier trouwerijen zijn! Later zegt hij daarvan: 'Ik denk er nog wel eens aan terug hoe het kon. Honderden catechisanten en het toch allemaal alleen mogen doen. Nee, niet de mens de eer, maar de Heere, Die mij bekrachtigde. Dat heeft Hij gedaan.'

De verhouding met de kerkenraad is goed. Ds. Van Haaren ervaart dat hij door de broeders wordt gesteund. Na afloop van de kerkenraadsvergaderingen wordt er met de ouderlingen J. Koster en J.C. Meeuse nog wel eens nagepraat bij ouderling H. Haase.

Hoewel de gemeente wel enigszins aan de 'geleerde' predikant moet wennen, wordt zijn schriftuurlijk-bevindelijke prediking bijzonder gewaardeerd. Dat hij zijn preken goed voorbereidt, is voor iedereen duidelijk. Sommige mensen kunnen zijn preken jaren later nog goed herinneren. 'Op Tweede Paasdag 1961 deden we belijdenis in de Noorderkerk. Omdat ds. M. Blok enkele maanden tevoren was overleden, werd deze dienst geleid door de consulent, ds. Van Haaren. Deze sprak over de ontmoeting van de Heere Jezus met Petrus aan de Zee van Tibérias, zoals deze beschreven staat in Johannes 21:15-17. In de Statenvertaling wordt drie keer het woord 'liefhebben' gebruikt, als de Heere Jezus aan Petrus vraagt of hij Hem liefheeft. Ook Petrus gebruikt tot drie keer toe het woord 'liefhebben' als hij de Heere Jezus antwoord geeft. In de Griekse grondtekst is te lezen dat er verschillende woorden worden gebruikt. De Heere Jezus gebruikt de eerste twee keer het woord 'aga- pao'. In dit woord wordt de hoge werkelijkheid van de liefde van en tot God uitgedrukt. Petrus durft dit woord echter niet te gebruiken. Aarzelend gebruikt hij het woord 'fileo', dat ook wel gebruikt wordt voor aardse liefde en genegenheid. Als de Heere voor de derde maal aan Petrus vraagt of hij Hem liefheeft, gebruikt ook Hij dit woord: 'fileis'. Omdat Hij laag afdaalt, durft Petrus, opnieuw gebruikmakend van het 'gewone' woord 'fileo', zonder aarzeling te zeggen, dat hij de Heere liefheeft. Zelfs nu, na bijna vijftig jaar, kan ik me deze uitleg nog goed herinneren.'

Onder leiding van ds. Van Haaren wordt een aantal zaken geregeld, dan wel gewijzigd. Zo verschijnt er op zijninitiatief een kerkbode en worden er bij de bediening van het Heilig Avondmaal voor het eerst tafelwachten aangewezen. Ook worden er voortaan preken op de band opgenomen.

Een praktisch punt betreft de begrafenissen. Hoewel het nog steeds de gewoonte is om overledenen vanuit hun woning te begraven, is ds. Van Haaren er om praktische redenen een sterke voorstander van dit voortaan vanuit de kerk te doen.

Warm hart
Het huis- en ziekenbezoek draagt hij een warm hart toe. Dit blijkt onder andere uit de vele bezoeken die hij aan de familie J. Baan brengt, medefirmant van transport- onderneming Baan & Ten Bolscher, waarvan een tweeling overlijdt.

De bezoeken getuigen van grote bewogenheid met dit gezin. 'Het lijken zijn eigen kinderen wel', zo wordt er door sommigen gezegd. Zelf heeft hij die betrokkenheid mogelijk niet zó ervaren, want enkele jaren later, als hij al in Amersfoort staat en er in zijn eigen gezin een zoontje is overleden, schrijft hij aan de familie Baan dat hij nu pas begrijpt, welk verdriet hen enige jaren geleden heeft getroffen.

Meer berichten