Logo rijssen-holtensnieuwsblad.nl


Op de Jutefabriek wordt door de inwoners van Rijssen zwaar werk verzet. 
Op de Jutefabriek wordt door de inwoners van Rijssen zwaar werk verzet. 

De Kléane Koarke: 'Dit ligt voor Miene zeker niet eenvoudig'

door Robert van Kralingen


In het boekje Het Alwijze Godsbestuur Verheerlijkt schrijft ds. M. Hofman: 'Onder de gesprekken die ten huize van voornoemden ouderling vóór den dienst gehouden werden, was het, of ik iets merkte dat bijzonder de belangstelling opwekte en het gesprek levendig hield. Toen ik vroeg wat dat was, kreeg ik van den oudsten ten antwoord; och dominé, het zal zoowel uwe als onze belangstelling hebben hetgeen wij bespreken; er is de vorige keer dat u hier preekte, naar we hopen, een meisje geraakt, die is thans ongelukkig en God kwijt, enz., Doch we zullen dat maar achterna zien, onze ouden zeiden wel: het moet eerst overzomeren en overwinteren. Vanzelf was mijn ziel over zulk een nieuwstijding verheugd. Het is 't uitzien en verlangen van een zaaier dat het zaad niet al bij den weg op de rotsen of in de doornen valt. Ik heb later nog al een en andermaal gevraagd naar het verloop van dat alles en kreeg den eenen tijd een moedgevend en den anderen tijd een meer teleurstellend antwoord, maar het duurde een langen tijd voor ik zelf eens de gelegenheid kreeg haar persoonlijk te ontmoeten. Kwam die gelegenheid, ik kreeg dan weinig te hooren, merkte veel beschaamdheid en verlegenheid, doch kreeg tusschenbeiden hoop dat de Heere een goed werk bij dat meisje begonnen had.


De 21-jarige Miene Beverdam uit Wierden raakt ervan overtuigd dat zij de lege plaats in het gezin van ds. M. Hofman moet innemen. Dit ligt voor haar niet eenvoudig. Het zou zeker leiden tot een breuk met haar ouderlijk huis, waar nauwelijks iets aan godsdienst gedaan wordt. De Heere bestuurt deze weg opmerkelijk. Hij geeft licht over deze weg vanuit het vijfde vers van Psalm 45: 'O dochter, hoor, en zie, en neig uw oren; Verlaat, vergeet, wat ooit u kon bekoren, Uws vaders huis, uw volk, en wat voorheen, U dierbaar en beminnenswaardig scheen. 'Verbaasd en beschaamd lag ik ter neder. En in de overdenking daarvan liggende, kreeg ik licht over de woorden, waarvan ik tevoren gezegd heb, die mij in het openvallende Bijbelboek voor oogen stonden: lk zal ze daar losmaken en gij zult ze weg nemen. Te weten: de Heere had ze in huis en familie en midden in de wereld zijnde, gearresteerd en daar los gemaakt voor mij om mij te dienen en de mijnen te verzorgen en daarvoor had de Heere mij Zelf als middel gebruikt. O, wonderlijke wegen des Heeren! Op mijn bede en ootmoedig verzoek aan den troon, zond de Heere haar den volgenden avond tot mij en heb ik in 't kort mijn hart lucht gegeven, toen wij alleen bij elkander waren. Alles valt mee als de Heere wat doet.' Op dinsdag 21 februari 1922 trouwt Hermina Egberdina Beverdam met ds. M. Hofman. In de autobiografische schets schrijft de predikant dat hij nu meer dan 20 jaar gelukkig mag samenwonen met zijn tweede vrouw Miene. Samen mogen zij nog acht kinderen krijgen.

Foto 1: Weidegronden tussen Rijssen en Wierden. Voorheen bestond het landschap uit heide en moerassen.

Foto 2: Op de Jutefabriek wordt door de inwoners van Rijssen zwaar werk verzet.

                        

reageer als eerste
Meer berichten